Oposicions  per a Tècnic en educació infantil (TEEI)

Com a novetat, aquest any teniu la possibilitat d’escollir entre fer el curs complert, o temes concrets.

INICI DEL CURS: 16-03-2020

HORARIS:

Dilluns de 20:30 a 22:30h. (mínim 15 alumnes inscrits)

Divendres de 18:00 a 22:00h. (mínim 15 alumnes inscrits)

Dimecres i divendres de 18:00 a 20:00h, (mínim 15 alumnes inscrits)

Part general 1. L’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006: les competències en matèria d’educació.

2. L’Estatut dels treballadors. El contracte de treball: durada, modificació, suspensió i extinció.

3. L’Estatut bàsic de l’empleat públic: drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics.

4. El VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Classificació professional. Retribucions. Jornada. Vacances. Permisos. La selecció i la contractació del personal. El període de prova. La mobilitat. El concurs de canvi de destinació. Règim disciplinari.

5. Administració pública i ciutadania, en especial la protecció de dades de caràcter personal. Organització de l’Administració de la Generalitat. Estructura i competències del Departament d’Educació.

6. La prevenció dels riscos laborals. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. Riscos laborals i mesures de protecció per al desenvolupament de les funcions de la categoria professional. Prevenció d’accidents i primers auxilis.

Part específica Marc normatiu i competències professionals

1. Marc normatiu del sistema educatiu a Catalunya: Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Catalunya (objecte, ensenyaments de règim general: educació infantil, criteris d’ordenació pedagògica).

2. Marc normatiu de la pràctica educativa del segon cicle d’educació infantil: Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle d’educació infantil i Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre del procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació del segon cicle educació infantil.

3. Una escola per a tothom: Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu (objecte, àmbit subjectiu, mesures i suports per a l’atenció educativa dels alumnes).

4. Les competències professionals del tècnic especialista en educació Infantil. Les relacions amb l’infant i amb la comunitat educativa. El treball en equip.

Sobre l’educació infantil

1. Espai, temps i materials. L’organització de l’espai, el temps i els materials al segon cicle d’educació infantil. Criteris per a la seva selecció, organització i distribució. Contribució al benestar i al desenvolupament de les capacitats dels infants.

2. El treball globalitzat al parvulari. Opcions metodològiques i organitzatives en el segon cicle d’educació infantil: treball per racons, ambients d’aprenentatge, tallers, projectes, etc. Consideracions, possibilitats d’aplicació. Contribucions de l’ús de la tecnologia digital al treball globalitzat.

3. Observació i avaluació. Observació, avaluació i documentació pedagògica. Què cal observar al parvulari, per a què observar. Com, què i per a qui documentar. Importància d’aquests processos en la qualitat educativa del parvulari.

4. La relació amb les famílies La família com a primer element socialitzador. Període d’adaptació a l’escola. Relacions entre la família i l’equip educatiu: propostes per facilitar la comunicació, la col·laboració i la participació.

5. La pràctica coeducativa per a la igualtat de gènere: el llenguatge, els rols i les actituds que eviten els estereotips de gènere.

6. El joc. Importància del joc en el desenvolupament de l’infant. Funcions, tipus i classes de jocs. Materials, espais i recursos.

7. La creativitat. Com ajudar a desenvolupar la creativitat dels infants al parvulari. Criteris, estratègies, actituds, recursos i situacions per fomentar la creativitat. Importància d’educar ciutadans creatius.

8. Alimentació i nutrició. Requisits per convertir, dins l’aula, les estones dels àpats en moments educatius. Intervenció educativa.

Desenvolupament físic i cognitiu

9. Desenvolupament motriu. El desenvolupament físic i motriu en l’infant del segon cicle d’educació infantil. Fases del desenvolupament físic i motriu. Evolució de l’esquema corporal. Adquisició de les habilitats motrius. Intervenció educativa

10. Desenvolupament cognitiu. El desenvolupament cognitiu en l’infant del segon cicle d’educació infantil. Evolució del pensament la percepció, l’atenció, la memòria. Intervenció educativa. Evolució en el coneixement de l’entorn.

Desenvolupament personal i social

11. Desenvolupament afectiu i personal. El desenvolupament emocional i afectiu de l’infant del segon cicle d’educació infantil. Educar les emocions. Autoconcepte i autoestima. Autonomia i autoregulació de l’infant. Intervenció educativa.

12. Desenvolupament social. Socialització i relació. El desenvolupament social en infants del segon cicle d’educació infantil. El treball col·laboratiu a l’aula. El treball col·laboratiu al parvulari: avantatges, estratègies i tipus d’activitats per fomentar la col·laboració i la cooperació entre l’alumnat del segon cicle d’educació infantil.

Desenvolupament de la comunicació i els llenguatges

13. Llenguatge matemàtic. El desenvolupament del pensament matemàtic en l’infant. Elements afavoridors d’aquest desenvolupament al parvulari: propostes, situacions, espais i materials. Intervenció educativa.

14. Llenguatge verbal. Literatura infantil. El desenvolupament expressiu i comunicatiu en l’infant del 2n cicle d’educació infantil. Propostes, activitats i recursos per ajudar a desenvolupar el llenguatge oral dels infants i per en afavorir la curiositat en el llenguatge escrit. Intervenció educativa. La literatura infantil: el valor educatiu del conte. Criteris per seleccionar, utilitzar i explicar contes. La influència de la imatge en l’infant.

15. Llenguatge plàstic i musical. El desenvolupament artístic i creatiu en l’infant del 2n cicle d’educació infantil. Propostes, activitats i recursos per ajudar a desenvolupar el llenguatge plàstic i el musical. Intervenció educativa.

Demana informació sense compromís: info@saiformacio.com o per whatsapp al 607 666 159

 
Obre el whatsapp
Necessites ajuda?
Aquí podràs obrir el teu Whatsapp i enviar-nos la teva consulta